Macau Day 1

Photos of Macau, Tuesday

Photos taken 1-27-09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Back to Goferal